Menaxhimi i ndryshimeve


Të përmirësohesh është të ndryshosh. Të jesh perfekt është të ndryshosh shpesh.


             Winston Churchill


Zhvillimet e shpejta sociale dhe teknologjike nëbotësollën shumë përfitime dhe sfida të reja për njerëzit. E njëjta gjë vlen për kompanitë ose organizatën e shoqërisë civile, mbi të cilët do t’i shfrytëzojë ato përfitime dhe të përpiqet të zgjidh problemet me të cilat përballen shoqëritë. Këto zhvillime kërkojnë ndryshime. Sidoqoftë, varet nga ju nëse dëshironi të zgjidhni:

  • Njihni rëndësinë për të ndryshuar diçka brenda punës së organizatës suaj dhe të veproni në përputhje me rrethanat;
  • Injoroni ose lini pas dore ndryshimet dhe prisni të ju godas si “autobus”.


Epo, shpesh është më mire të parashikohen dhe të miratohen ndryshime, se sa të ndryshoni si një rast urgjence.


Të jesh fleksibil dhe i përgatitur për ndryshim i jep organizatës suaj diçka që në biznes quhet “një levë konkurruese”. Kjo do të thotë që ju do të reagoni shumë më mirë dhe më shpejt ndaj kërkesave të përfituesve tuaj të fundit dhe grupit të synuar ose do t’i jepni një përgjigje sfidave me të cilat përballen.


 Për shembull, internet solli shumë përfitime për shoqërinë. Megjithatë, ajo solli gjithashtu shumë sfida për organizatat. Brenda mund të flasim për mënyrën e bashkëveprimit me përfituesit dhe grupin e synuar ose sfidat e jashtme të tilla si tranzicioni në dhunën e bashkëmoshatarëve nga ballë për ballë në botën virtuale. Në të dy rastet nëse nuk e keni përgatitur veten për këto ndryshime ju mund të përfundoni duke humbur kohë dhe burime për të arritur grupin tuaj të synuar, ose në skenarin e dytë të neglizhoni dimensionin shumë të rëndësishëm të dhunës së bashkëmoshatarëve, duke e vënë në atë mënyrë suksesin e metodologjisë suaj në pikëpyetje.


Në rast se ju vendosni të ndryshoni diçka në punën e organizatës suaj dhe nuk jeni të sigurt se sit a zbatoni atë deri në fund. Mos u shqetëso, pasi kemi përmbledhur hapat më të rëndësishëm që duhet të kesh parasysh në atë proces.


Ne zhvillojmë procesin hap pas hapi, duke u mbështetur në procesin e menaxhimit të ndryshimit të John Kotter dhe duke e rregulluar atë në përputhje me nevojat e organizatave të shoqërisë civile. Ju mund të lexoni më shumë rreth modelit të tij në linkun në vazhdim >https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/


Hapi i parë është identifikimi i ndryshimit. Diskutoni këtë me njerëzit nga ekipi juaj për nevojën për ndryshim në zonën që keni shënjestruar. Gjithashtu, përpiquni here pas here të hapni diskutime në takimet e ekipit për disa ide ose tendenca të reja të punës organizative ose zhvillime në fusha të caktuara, të rëndësishme për organizatën tuaj. Kjo mund t’ju ndihmojë të vëreni mundësinë për të ndryshuar në kohë;


Krijoni një ekip të njerëzve për të vazhduar ndryshimin. Mblidhni ata dhe caktoni midis jush rolet dhe përgjegjësit që secili person do të ketë në atë ekip. Para se ta bëni këtë, njoftoni ata me hapat e menaxhimit të ndryshimit që ju duhet të bëni në mënyrë që ata të kenë një pamje të qartë të këtij procesi në mendjen e tyre;


Përshkruani një ndryshim në mënyrë që të bëhet i kuptueshëm dhe frymëzues për njerëzit në organizatën tuaj;

Krijoni një vizion të ndryshimit. Bëjeni të qartë, konciz dhe frymëzues. Duhet të jetë e kuptueshme dhe bindëse për të gjithë palët e prekura nga ky ndryshim (të brendshëm/të jashtëm). Ju mund të përdorni këtu të njëjtën metodologji si ajo që kemi propozuar për përcaktimin e vizionit të organizatës suaj në pjesën e planifikimit strategjik.


Krijoni një shteg rrugor për ndryshimin. Përcaktoni objektivat e hapave, treguesit dhe afatet. Caktoni secilin hap të këtij procesi njerëzve të caktuar brenda ekipit tuaj.


Paraqitni një ndryshim tek njerëzit brenda organizatës suaj. Rendisni në detaje të gjithë njerëzit që duhet ti adresoheni për ndryshim, metodologjitë e komunikimit të ndryshimit, organizoni një seancë të përshtypjes, ku njerëzit mund të pasqyrojnë shqetësimet dhe frikën e tyre, etj.


Organizoni prezantime të shkurtra fitimet dhe sukseset. Në këtë mënyrë ju do të rritni motivimin e njerëzve dhe sigurohuni që ata të mos mërziten me këtë proces..


Përcaktoni procedurat se si do të monitoroni procesin dhe menaxhoni pengesat. Ju duhet të përcaktoni metodologjinë, gjetjet, rekomandimet dhe personat përgjegjës për adaptimin e ndryshimeve për shkak të pengesave;


✔ Përcaktoni analizën që do të përdoret për të gjurmuar zbatimin e ndryshimit dhe reflektoni në tregues.

79%
Buy now
Albanian