Upravljanje s spremembami


Izboljšati se je spremeniti se. Biti idealen je pogosto se spreminjati.


             Winston Churchill


Hiter družbeni in tehnološki razvoj je prinesel številne prednosti, pa tudi izzive. Tako za posamezne ljudi kot za podjetja in organizacije civilne družbe, ki morajo te prednosti izkoristiti za to, da poskušajo rešiti težave, s katerimi se soočajo družbe. Ta razvoj pa zahteva spremembe. Od vas je odvisno, ali boste:

  • Prepoznali pomen sprememb v delu vaše organizacije in ukrepali v skladu s tem;
  • Ignorirali ali zanemarili spremembe in čakali, da vas zadenejo kot strela z jasnega.


Običajno je bolje vnaprej predvideti in usvojiti spremembe kot to početi v nuji.


Če ste fleksibilni in pripravljeni na spremembe, to vaši organizaciji daje nekaj, čemur v poslovnem svetu pravijo »primerjalna prednost«. To pomeni, da se boste bolje in hitreje odzvali na zahteve vaših končnih uporabnikov in ciljnih skupin ali poiskali odgovor na izziv, s katerim se spopadajo.


Na primer, internet je družbi prinesel veliko ugodnosti. Hkrati pa je organizacijam prinesel veliko izzivov. Interno lahko govorimo o načinu sporazumevanja z uporabniki in ciljnimi skupinami, eksterno pa o izzivih kot je prehod medvrstniškega nasilja iz osebnega v virtualni svet. V obeh primerih je veljalo, da so tisti, ki niso bili pripravljeni na spremembe, zapravili veliko časa in virov za neučinkovito naslavljanje svojih ciljnih skupin ali pa zanemarili zelo pomembno dimenzijo medvrstniškega nasilja. Z drugimi primeri, uporabljena metodologija več ni bila primerna.


Če si želite uvesti določene spremembe v delovanje vaše organizacije, vendar niste prepričani, kako to izvesti, smo za vas pripravili povzetek ključnih korakov, ki jih boste morali narediti.


Razvili smo proces, ki temelji na procesu upravljanja sprememb, ki ga je razvij John Kotter, in ga prilagodili potrebam organizacij civilne družbe. Več o njegovem modelu lahko preberete na naslednji povezavi => https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/


Prvi korak je identificirati spremembo. S svojim kolektivom se pogovorite o potrebnih spremembah na področju, ki ste ga izbrali. Prav tako poskusite občasno na sestankih kolektiva načeti temo novih idej ali trendov v delu organizacij ali drugih področjih, ki so pomembna za vaše delo. To vam lahko pomaga pravočasno opaziti priložnosti za spremembe;


Oblikujte skupino ljudi, ki bo izvedla identificirano spremembo. Med seboj določite vloge in odgovornosti, ki jih bo vsak imel. Še pred tem pa jih seznanite s koraki upravljanja s spremembami, ki jih boste morali narediti, da bodo vsi imeli jasno predstavo procesa;


✔ Opišite želeno spremembo tako, da bo razumljiva in navdihujoča za vse v organizaciji;

Ustvarite vizijo te spremembo. Le-ta naj bo jasna, jedrnata in navdihujoča. Biti mora tudi razumljiva in privlačna za vse, na katere bo vplivala (interno/eksterno). Uporabite lahko isto metodologijo kot pri oblikovanju vizije vaše organizacije v poglavju o strateškem načrtovanju;


Ustvarite pot do spremembe. Definirajte korake, cilje, indikatorje in roke. Za vsak korak naj bo odgovoren nekdo iz vašega kolektiva.


Spremembo predstavite ljudem v organizaciji. Pripravite podroben seznam vseh ljudi, na katere bo sprememba vplivala, metodologijo za komuniciranje spremembe, določite datum sestanka, kjer bodo ljudje podali povratne informacije, delili svoje skrbi in strahove itd.


Organizirajte predstavitev kratkoročnih zmag in uspehov. Na ta način boste ljudi dodatno motivirali in zagotovili, da jih proces ne prevzame.


Definirajte postopke za nadziranje procesa in naslavljanje ovir. To naj vključuje metodologijo, zaključke, priporočila in seznam oseb, ki so zadolžene za uvajanje sprememb glede na ovire;


✔ Določite, kako boste sledili implementaciji spremembe in spremljali kazalnike.

79%
Buy now
Slovenščina