Επικοινωνιακοί στόχοι


Αποτελούν τις εξειδικευμένες εκείνες τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε το όραμά σας και το λεπτομερές πλάνο για να εκτελέσετε την αποστολή της οργάνωσής σας.


Καθοδηγώντας σας με τον Οδηγό Εσωτερικής Αναδιαμόρφωσης – InternalMakeOver, εργαστήκαμε συστηματικά με στόχο τον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της οργάνωσής σας. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μια σειρά από βήματα που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε το όραμα και την αποστολή σας. Έτσι και οι μέθοδοι Επικοινωνίας αποσκοπούν με τη σειρά τους σε συγκεκριμένους στόχους.


Οι στόχοι της επικοινωνιακής πολιτικής θα πρέπει να αντανακλούν τους στόχους που τέθηκαν κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό.


Με άλλα λόγια, η επικοινωνιακή πολιτική είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους, την αποστολή και το όραμα της οργάνωσής σας.


Έτσι, για παράδειγμα, αν το όραμά σας ήταν «η ζωή στον Άρη» και η συνακόλουθη αποστολή σας ήταν «η παροχή οικονομικών διαγαλαξιακών μεταφορών», τότε ο επικοινωνιακός σας στόχος θα ήταν να διαδώσετε τις μονάδες εξειδικευμένων διαστημικών μεταφορικών μέσων και να αποκτήσετε νέους χρήστες.


Υπάρχουν διάφορα είδη επικοινωνιακών στόχων, Για τις Μ.Κ.Ο., τα συνηθέστερα είναι:

 • Η απόκτηση φήμης.
 • Η δημιουργία σχέσεων με υπάρχοντες ακολούθους και υποστηρικτές.
 • Η διαχείριση καθηκόντων – επικοινωνιακά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να εκπληρώσετε συγκεκριμένα καθήκοντα.


Άλλοι βασικοί στόχοι είναι:

 • Η παρουσίαση της οργάνωσής σας σε νέους χρήστες/χρηματοδότες.
 • Η προώθηση των υφιστάμενων projects/προγραμμάτων σε περισσότερα άτομα.
 • Η δημιουργία νέων
 • Η αύξηση των ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εξειδίκευσης.
 • Η υποστήριξη των χρηστών και η ικανοποίηση των αναγκών τους.


Υπάρχουν πολλά είδη επικοινωνιακών στόχων και φυσικά είναι πιθανό να επιδιώκετε περισσότερους από έναν την ίδια στιγμή (αν αισθάνεστε ικανοί να τους πετύχετε), αλλά το σημαντικότερο είναι να επιλέξετε αυτούς που θα επιδιώξετε με βάση το όραμά σας και να επικεντρωθείτε σ’ αυτούς.

Ας προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τους επικοινωνιακούς στόχους τη οργάνωσής σας:


☞ Επιστρέψτε στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού της οργάνωσής σας και αναλογιστείτε μαζί με την ομάδας σας το όραμα, την αποστολή και τους στρατηγικούς της στόχους.


☞ Συζητήστε τους τρόπους με τους οποίους η επικοινωνία θα σας βοηθήσει να επιτύχετε αυτούς τους στόχους.


☞ Προσπαθήστε να καταγράψετε το περιεχόμενο της συζήτησης αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας σας.


Αν διαπιστώσετε ότι οι στόχοι σας δεν ταιριάζουν με το όραμά σας, ίσως τελικά να εργάζεστε προς άλλη κατεύθυνση. Να θυμάστε ότι η επιτυχία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την αρμονία και τη σύμπνοια όλων των στοιχείων του επικοινωνιακού σας δέντρου. Αν φυτέψατε μια μηλιά, μην της ζωγραφίζετε φύλλα πορτοκαλιάς. Δεν είναι ότι δεν θα λειτουργήσουν καθόλου. Είναι ότι δεν έχει νόημα να φυτέψετε μια μηλιά αν θέλετε να φάτε πορτοκάλια! Συλλογιστείτε και να είστε ειλικρινείς σχετικά με τον λόγο ύπαρξης και την ουσία της οργάνωσής σας.

Επιμέρους επικοινωνιακοί στόχοι


Στο σημείο αυτό, ας κάνουμε τους επικοινωνιακούς σας στόχους λίγο πιο συμπαγείς. Αυτό θα το πετύχουμε προσδιορίζοντας τους επιμέρους επικοινωνιακούς σας στόχους. Κάθε γενικός επικοινωνιακός στόχος αποτελείται από περισσότερους επιμέρους.


Η ουσία αυτής της μεθόδου είναι να διασπάσουμε κάθε γενικό στόχο στις επιμέρους προσδοκίες που γεννώνται από αυτόν και να προσδιορίσουμε την επιτυχία που κρύβεται πίσω του.


Αρχίστε καταγράφοντας 3-5 επιμέρους επιδιώξεις για κάθε έναν γενικό στόχο. Θα πρέπει να είναι φιλόδοξες, ποιοτικές, χρονικά δεσμευτικές και επιτεύξιμες από τα πρόσωπα ή την ομάδα στην οποία ανατίθενται. Οι βασικές αυτές επιδιώξεις θα πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά, να είναι υλοποιήσιμες, να οδηγούν σε αντικειμενική αξιολόγηση και να είναι δύσκολες, αλλά όχι ανέφικτες. Μπορεί να βασίζονται στην επέκταση, τις επιδόσεις ή την αφοσίωση. Συχνά είναι αριθμητικές, αλλά μπορεί να δηλώνουν αν κάτι πραγματοποιήθηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε, κατά το δυαδικό σύστημα 0 ή 1.


Μια ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση αποτελεί η μέθοδος SMART.  Η μέθοδος SMART αφορά στόχους που περιγράφονται σε μία πρόταση, η οποία συγκεντρώνει όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Specific = Συγκεκριμένη: εξηγήστε με σαφήνεια μια δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί.
 • Measurable = Μετρήσιμη: συμπεριλάβετε μια μέτρηση, προκειμένου να μπορείτε να συγκρίνετε την αρχική κατάσταση και το τελικό αποτέλεσμα της δράσης σας. Achievable = Εφικτή: επιλέξτε έναν απαιτητικό, αλλά πραγματοποιήσιμο στόχο. Με άλλα λόγια, μην επιλέξετε την εύκολη οδό.
 • Relevant = Σχετική: θα πρέπει από τη δράση σας να προσβλέπετε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και στην αποστολή της οργάνωσής σας.
 • Time-bound = Χρονικά περιορισμένη: θέστε πάντα ένα χρονικό όριο για κάθε δράση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:


            Στόχος: Η ενίσχυση της παρουσίας μας στα κοινωνικά δίκτυα.


Επιμέρους επιδίωξη: Η αύξηση των συνδρομητών μας στο YouTube στους 100.000 μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.


Όταν ολοκληρώσετε τον προσδιορισμό των επικοινωνιακών σας στόχων, καθοδηγήστε την ομάδας σας στον προσδιορισμό των επιμέρους επικοινωνιακών επιδιώξεων χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους.

27%
Buy now
Ελληνικα