Komunikacioni ciljevi


Predstavljaju specifične taktike za postizanje Vaše vizije i detaljniju mapu misije Vaše organizacije.


U okviru priručnika „Internal MakeOver“ radili smo na STRATEŠKOM PLANU za Vašu organizaciju. Taj plan predstavlja set koraka koje treba da preduzmete da biste se približili svojoj misiji i viziji. Sada ćemo govoriti o strategiji komunikacije koja takođe ima određene ciljeve.


            Ciljevi strategije komunikacije treba da reflektuju ciljeve postavljene u strateškom planu.


To znači da je strategija komunikacije alat koji će Vam pomoći da postignete ciljeve Vaše organizacije, Vašu misiju i viziju.


Na primjer: ako je Vaša vizija „život na Marsu“, a Vaša misija „ponuda povoljnog interplanetarnog transporta“, vaš komunikacioni cilj bi mogao da bude podizanje svijesti o vašim specijalnim svemirskim letjelicama i privlačenje novih korisnika.


Postoje različite vrste komunikacionih ciljeva. Za NVO sektor su najvažniji:

 • Izgradnja reputacije Vaše organizacije;
 • Izgradnja odnosa sa ljudima koji već prate i podržavaju Vaš rad;
 • Ciljevi task menadžmenta – komunikacija kao pomoć u ispunjavanju određenih zadataka.


Ostali osnovni ciljevi i ideje:

 • Upozavanje Vaše organizacije sa novim korisnicima/donatorima;
 • Promocija postojećih projekata/programa kod većeg broja ljudi;
 • Osmišljavanje novih projekata;
 • Povećavanje broja pratilaca na društvenim mrežama;
 • Izgradnja kredibiliteta i stručnosti;
 • Pružanje podrške i pomoći korisnicima da ostvare svoje potrebe.


Postoji mnogo različitih komunikacionih ciljeva, a možete ih imati više istovremeno (ako se osjećate sposobno da ih postignete) ali je važno da ih odaberete na osnovu Vaše vizije i da ih se držite.

Pokušajmo da definišemo komunikacione ciljeve Vaše organizacije.


☞ Vratite se strateškom planu Vaše organizacije i razmislite zajedno sa svojim timom o vašoj misiji, viziji i opštim strateškim ciljevima;


☞ Diskutujte o tome kako vam komunikaija pomaže da postignete te ciljeve;


☞ Kada se dogovorite o odgovorima na ovu temu, zapišite ih.


Ako vaši ciljevi nisu u skladu sa Vašom vizijom, možda je vizija ka kojoj se krećete ustvari nešto potpuno drugo. Zapamtite da konačni uspjeh zavisi od harmonije i usklađenosti elemenata na Vašem drvetu komunikacije. Ako ste posadili jabuku, nemojte na nju stavljati lišće jagode. Ne samo zato što to neće funkcionisati, već zato što nema poente da imate jabuku, a ustvari ste htjeli jagodu. Razmislite i budite iskreni u vezi sa Vašim ciljevima i suštinom Vaše organizacije.

Komunikacioni ciljevi


Sada treba da konkretizujemo Vaše ciljeve. To ćemo uraditi tako što ćemo definisati specifične komunikacione ciljeve. Savki opšti komunikacioni cilje ima više od jednog specifičnog komunikacionog cilja.


Poenta ovog sistema je da se svaki opšti cilj detaljno ispita i da se postave određena očekivanja vezana za njih kao i da se definiše kako bi ostvarenje tih ciljeva izgledalo.


Počnite tako što ćete za svaki opšti cilj definisati 3-5 ključnih specifičnih ciljeva. Ovi specifični ciljevi treba da budu ambiciozni, kvalitativni, vremenski ograničeni i izvodljivi za osobu ili tim koji je za to zadužen. Ključni specifični ciljevi treba da budu mjerljivi, dostižni, treba da budu teški ali ne i nemogući. Specifični ciljevi se zasnivaju na rastu, učinku ili angažovanju. Često su numerički ali takođe mogu i da pokazuju da li je nešto urađeno ili ne, dakle da budu binarni (0 ili 1).


Jedan od uobičajenih pristupa koji se često koristi za definisanje specifičnih ciljeva je SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) strategija. SMART metoda podrazumijeva da vaši specifični ciljevi moraju da imaju sledeće osobine:

 • Specifičnost – jasno opišite jednu akciju koja će se dogoditi;
 • Mjerljivost – uključite numerički parametar koji će omogućiti poređenje;
 • Dostižnost – razmišljajte o nemogućem, a učinite ga dostižnim. To ne znači da treba da bude lako;
 • Relevantnost – rezultat koji će doprinijeti ostvarenju opšteg cilja i misije organizacije;
 • Vemenska ograničenost – podrazumijeva vremenske okvire u kojima će se akcija dogoditi.

PRIMJER


            Opšti cilj – povećati prisustvo na društvenim mrežama.


Specifični cilj – Povećati broj YouTube pretplatnika na 100 000 do kraja sledeće godine


Kada definišete opšte komunikacione ciljeve, usmjerite Vaš tim na definisanje specifičnih komunikacionih ciljeva za Vašu organizaciju koristeći sve što smo sa Vama podijelili do sada.

27%
Buy now
Montenegrin