Kush mund ta përdorë këtë manual pune online?

Manuali i punës/udhëzuesi i brendshëm MakeOver është bërë për:

 • Organizatat rinore, shoqatat rinore ose çdo lloj i grupit jo formal që punojnë me dhe për të rinjtë;
 • Udhëheqësit, menaxherët dhe personat përgjegjës për zhvillimin strategjik të atyre organizatave;
 • Çdo person përgjegjës në organizatën rinore për drejtimin e një ekipi, projekti ose detyre të caktuar;
 • Të gjithë ata që dëshirojnë të krijojnë një organizatë të re rinore, grup ose shoqatë jo formale.

Nëse e gjeni veten më lartë, atëherë gjithçka që ju nevojitet është:

 • Të motivoheni për të ndryshuar dhe përmirësuar mjedisin organizativ;
 • Një ekip i njerëzve i shtyrë nga dëshira për të pasur një organizatë të qëndrueshme dhe të orientuar drejt vizionit;
 • Gati për t’u përqendruar në zhvillimin organizativ që nesër të mund të bëjmë një punë efektive dhe efiçente në projekte.

Manuali i punës/udhëzuesi Makeover përmban kapitujt më poshtë:

 • Planifikimi strategjik;
 • Menaxhimi i njerëzve në organizatën tuaj;
 • Menaxhimi i vullnetarëve;
 • Menaxhimi i njohurive;
 • Ndryshimi i menaxhimit;
 • Menaxhimi i projektit.
3%
Buy now
Albanian