VLERËSONI PROPOZIMET


Kur të bëhet procesi i ndarjes, ju keni një pamje mjaft të qartë se kush është grupi juaj i synuar. Tani duhet të jetë e qartë se segmente të ndryshme të grupit tuaj të synuar kanë nevoja të ndryshme të cilat ata presin të marrin nga ana juaj. Ne do ta quajmë atë vlerë unike që do t’i ndihmojë ata të zgjidhin problemet e tyre ose të arrijnë përfitime të caktuara.


Pra, ne kemi nevojë të krijojmë një vlerë që do të ndihmojë secilin segment të grupit të synuar për të përfunduar detyrën e tyre (lexoni diçka, mësoni, informoni ose bëni) dhe përfitoni nga ajo, që të jeni të kënaqur.


Kur krijoni një propozim vlerash për përfituesin tuaj, mbani në mend disa nga elementet më të rëndësishëm si: qasja, performanca, ulja e rrezikut, risia, personalizimi, kryerja e punës, siguria, komoditeti / përdorshmëria, statusi, ulja e kostos, dizajni dhe çmimi. Duke e bërë këtë për secilën punë dhe secilin përfitues, në të vërtetë keni krijuar një propozim me vlerë të projektit tuaj.

Hapat për ta bërë atë:

  • Në kontekstin e punës dhe ofertës suaj, çfarë pret nga ju një segment i grupit të synuar?

  • Mundohuni ta përktheni atë në “nevojë” të këtij segmenti. Shënoni të gjitha nevojat e një segmenti.

  • Mendoni për “nevojat”, si një mundësi për të zgjidhur disa probleme që ata kanë ose si një mundësi për të fituar ndonjë vlerë shtesë nga ju.

  • Kur të përcaktoni të gjitha nevojat, ndihmoni grupin tuaj të synuar t’i arrijë ato. Transferoni ndihmën tuaj tek ata në OFERTË.


Kjo ofertë është një VLERË që doni të dërgoni në një segment të grupit të synuar. Hapi tjetër është përfshirja e këtyre vlerave në mesazhet e komunikimit e cili do të jetë temë e faqeve vijuese të këtij manuali. Në figurën më poshtë mund të shihni një të Propozimit të Vlerës CANVAS, metodologji e përdorur për përcaktimin e një propozimi të vlerës për grupin tuaj të synuar.

43%
Buy now
Albanian